Patologins roll i sjukvården

“År 2040 kommer 100 000 patienter diagnosticeras med cancer och 600 000 personer leva med cancer, vilket är en fördubbling gentemot idag”

           Prognos från Folkhälsomyndigheten och Cancerfonden, 2016-02-03

”Minst 15 procent av Sveriges befolkning lider av någon form av inflammationssjukdom” 

           Forskningsprogrammet Kronisk Inflammation, Karolinska Institutet, 2013

 

Inom vården är histopatologin en kritisk funktion för att diagnosticera patienter med cancer och kroniska inflammatoriska sjukdomar så att den mest effektiva behandlingen kan väljas. En individualiserad behandling skapar förutsättningar för bättre överlevnad och livskvalitet. Snabba svarstider inom patologin ger patienten kortare väntetider och därmed minskad oro. Patologins uppgift är främst att:

  • Diagnosticera utifrån vävnads-/cellförändringar
  • Identifiera och typbestämma elakartade tumörer
  • Ge stöd i att bedöma patientens prognos
  • Typbestämma och svårighetsgradera kroniska inflammatoriska sjukdomar

Endast ca 2% av fallen inom patologi avser obduktion.

Patolologins utmaningar

Patologin står inför ett antal utmaningar:

  • Ökat antal patientfall att diagnosticera. Antalet patienter med sjukdomar som diagnosticeras med hjälp av patologin växer ständigt.
  • Brist på patologer. Det finns ett underskott på patologer, ca 50%, mot vad det kliniska behovet är idag.
  • Ökad komplexitet. Den medicinska utvecklingen skapar nya möjligheter men gör det också mer komplext och tidskrävande att ställa diagnoser. Det har också drivit på en ökad specialisering.
  • Ojämn regional fördelning. Storstadsregioner har en förhållandevis god tillgång till patologer och specialistkompetens, medan mindre regioner har svårt att rekrytera och vidmakthålla lokal kompetens. Detta leder till ojämlik vård i Sverige.
  • Ökade krav på korta svarstider. Patienter önskar snabbare svar och handläggning vilket det också finns starkt stöd från politiker. Flera nationella program har startats för kortare svarstider.

Redan idag klarar inte 60-80% av patologilabben att uppfylla behov av kompetens och krav på svarstider utan hjälp från andra patologilabb.

Detta leder till ojämn diagnostisk kvalitet och för långa svarstider, vilket kan påverka resultaten i vården som helhet. Dagens organisation med lokala patologiverksamheter gör det svårt att hitta lösningar på problemet då det är en utmaning med rekrytering av erfarna patologer och att upprätthålla all nödvändig kompetens.

Det pågår samtidigt en stor verksamhetsförändring inom patologin. De traditionella glasen och mikroskopen håller på att fasas ut till fördel för digitala bilder och arbetsstationer.

Nätverket har anammat den tekniska utvecklingen med digitala bilder och skapat nya möjligheter till att organisera patologin med ökad effektivitet och kvalitet som följd.