Navets har en central roll i nätverket och dess ansvar är att:

  • Rekrytera och ansluta nya medlemmar
  • Definiera gemensamma policys, krav och processer för nätverket
  • Tillhandahålla en teknisk samarbetslösning, benämnd nätverksplattform
  • Tillhandahålla administrativt stöd för de tjänster kunder och utförare samarbetar kring

Navet har en egen organisation för att utföra sina arbetsuppgifter. Navets verksamhetsidé är:

Navet ska till sina medlemmar utföra gemensamma, icke-medicinska tjänster så att medlemmarna på ett enkelt och säkert sätt kan samarbeta i ett diagnostiskt nätverk inom patologi utifrån sina lokala behov. Verksamheten ska bedrivas utan vinstsyfte, med full transparens och utifrån medlemmarnas intressen.

 

Verksamhetens inriktning beslutas av styrgruppen. Styrgruppen består av en representant från respektive medlem. Styrgruppen ansvarar för att fastställa och följa upp verksamhetens mål, budget och finansiering.

Målsättningen är att navet ska vara en liten, effektiv organisation som kan upphandla nätverksplattformen till ett konkurrenskraftigt pris så att medlemmarnas kostnader hålls nere.

 

Anslut dig till ExDIN

Intresserad av att ansluta dig till ExDIN? Kontakta oss.