De patologilabb som deltar i Nätverket kallas Medlemmar. Medlemmarna bestämmer om Nätverkets utformning och inriktning. Varje Medlem utövar sitt inflytande genom styrgruppen som sedan beslutar om det arbete som Nätverkets samordningsfunktion, Navet, ska utföra. Navet är kravställare på den tekniska förvaltaren av den tekniska nätverksplattformen som gör det möjligt att dela patientfall mellan olika labb.

Styrgrupp

Navets arbetsuppgifter och inriktning beslutas av styrgruppen. Styrgruppen består av en representant från respektive medlem där alla har lika rösträtt. Styrgruppen ansvarar för att fastställa och följa upp nätverkets mål samt Navets budget och finansiering. Nuvarande representanter i styrgruppen finns här.

Navet

Navet är en samordningsfunktion och har en central roll i nätverket. Navets verksamhetsidé är:

Navet ska till sina medlemmar utföra gemensamma, icke-medicinska tjänster så att medlemmarna på ett enkelt och säkert sätt kan samarbeta i ett diagnostiskt patologinätverk utifrån sina lokala behov. Navet ska bedrivas utan vinstsyfte, med full transparens och utifrån medlemmarnas intressen.

Navet har till uppgift att koordinera och utveckla Nätverket:

Nuvarande personer i Navet finns här.

Teknisk förvaltare

Den tekniska förvaltaren ansvarar för att vidareutveckla och drifta den tekniska nätverksplattformen. Målsättningen är att Inera ska bli teknisk förvaltare. Under tiden har Nätverket tecknat ett 1-årigt avtal med en leverantör avseende nätverksplattformen.

Nätverkets organisation