ExDIN, Exchange of Diagnostic Images in Network, är ett VINNOVA-finansierat projekt som arbetar med att etablera ett nationellt webbaserat, virtuellt nätverkssamarbete inom patologin. Målet är kortare ledtider och en högre kvalitet. Det finns således en tydlig koppling till regeringens satsning på kortare väntetider och införandet av standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

 

Bakgrund

Inom cancervården är histopatologin en kritisk funktion för att ge patienter korrekt diagnos så att den mest effektiva behandlingen kan väljas. En individualiserad behandling skapar förutsättningar för bättre överlevnad och livskvalitet. Snabba svarstider inom patologin ger patienten kortare väntetider och därmed minskad oro.

Histopatologin står dock inför ett antal utmaningar så som:

  • För liten kapacitet i förhållande till uppdraget
  • Ojämn fördelning av resurser och kompetenser inom Sverige

Detta leder till ojämn diagnostisk kvalitet och för långa svarstider, vilket kan påverka resultaten i cancervården som helhet. Dagens organisation med lokala patologiverksamheter gör det svårt att hitta lösningar på problemet då det är en utmaning med rekrytering av erfarna patologer och att upprätthålla all nödvändig kompetens.

Initiativ

Syftet är att vid behov hjälpa varandra med kompetens och kapacitet för granskning, utbildning och forskning.

2012 startade ett antal sjukvårdshuvudmän tillsammans med akademiska institutioner och en teknikleverantör ett projekt för att undersöka möjligheterna för att kunna etablera ett nätverk mellan patologiverksamheterna i Sverige.

Utgångspunkten var de strategier som togs fram i regeringsrapporten Svensk patologi – en översyn och förslag till åtgärder (Marie Beckman Suurküla, 2012-03-29) och Patologi- vision 2020 (Patologichefsmöte, 2013-09-02). Projektet delfinansierades av Vinnova. Resultatet blev positivt och projektet har 2015 gått in i en införandefas där fler sjukvårdshuvudmän succesivt ansluts till nätverket.

De ursprungliga pionjärerna som startade initiativet var Landstinget Blekinge, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Karolinska Universitetssjukhuset, Unilabs och Region Skåne. Etableringen av ExDIN-nätverket är en del av Cancerplanen och är en lösning i arbetet med Standardiserade Vårdförlopp, nivåstrukturering samt att säkerställa jämlik vård och kompetensförsörjning.

ExDIN-nätverket

Nätverket förser Sveriges alla patologiverksamheter med en kanal för enkelt och säkert samarbete mellan patologiverksamheter för bättre och mer jämlik vård samt kortare väntetider.