Ett patologilabb går med i Nätverket genom att teckna ett anslutningsavtal. Villkoren för att delta finns här. Nätverket är öppet för alla patologiverksamheter, oavsett driftsform, som kan erbjuda eller är i behov av hjälp av granskning inom histopatologi.

De patologiverksamheter som deltar i nätverket benämns medlemmar. De uppdrag som utförs mellan medlemmarna benämns tjänster. Medlemmarna bestämmer vilka man vill samarbeta med i nätverket, vilka tjänster man vill nyttja och utföra och till vilka villkor. En medlem benämns kund om man nyttjar tjänster och utförare om man utför tjänster. En medlem kan vara både kund och utförare.

Etablera samarbeten

Varje medlem har en medlemsprofil som beskriver de tjänster som man är intresserad av. Den är sökbar och på så sätt kan man kontakta de medlemmar som man önskar samarbeta med.

Ett samarbetsavtal tecknas mellan två medlemmar som önskar samarbeta och beskriver villkoren för utförandet av tjänster mellan kund och utförare. Till samarbetsavtalet tecknas ett eller flera tjänstebeskrivningar som stipulerar villkoren för en specifik tjänst.

En medlem som är offentlig är själv ansvarig för att tillämpligt regelverk uppfylls för att teckna anslutningsavtal och samarbetsavtal med andra medlemmar.

Utföra en tjänst

När en tjänst utförs så används den nätverksplattform som Navet tillhandahåller. Kunden skickar in patientfallen och Utföraren granskar fallen på det sätt som överenskommits mellan de två medlemmarna. Svaren blir tillgängliga för kunden så snart utföraren har signerat dem.

Volymer och övrig planering av utförande av tjänsten görs kontinuerligt av de två medlemmarna. Båda medlemmarna kan enkelt se sitt totala engagemang i nätverket oavsett hur många samarbeten man har parallellt och vilka tjänster man nyttjar eller utför.

Navet skickar regelbundet ut sammanställning över skickade och mottagna fall till samtliga medlemmar. En medlem kan på så sätt enkelt följa upp omfattningen på nyttjade och utförda tjänster. Det går även att följa upp om utförare har besvarat patientfallen inom de överenskomna svarstiderna.

Utförare tar betalt av kunden för utförda tjänster enligt de priser man har kommit överens med kunden om. Både kund och utförare har tillgång till statistik på volymer.

Medicinskt ansvar

Kund och utförare bedömer själva om kvaliteten i utförda tjänster uppfyller ställda krav samt ansvarar för att åtgärda eventuella brister.

Juridiskt innebär en överföring av ett patientfall till annan medlem ett utlämnande. Det medicinska ansvaret är detsamma som när patientfall med glas skickas:

  • Kunden har alltid det övergripande medicinska ansvaret gentemot sina remittenter
  • Utföraren har det medicinska ansvaret vid specialistgranskning
  • Kunden har det diagnostiska ansvaret när utföraren gör en expertkonsultation
  • Navet har inget medicinskt ansvar

Informationssäkerhet och personuppgiftsansvar

Samarbete i nätverk innebär att patientdata kommer att göras tillgänglig för olika vårdgivare i syfte att utföra granskningstjänster. Tillämpliga lagar för hantering och ansvar kring patientdata är Patientdatalagen (2008:355), Personuppgiftslagen (1998:204), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.

Juridiskt innebär en överföring av ett patientfall till annan medlem ett utlämnande och nätverket är därför inte föremål för sammanhållen journalföring. Navet har därför inte heller något krav på sig att lagra patientdata över tiden.

Kunden är personuppgiftsansvarig och utföraren är personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdesavtalet är en del av samarbetsavtalet mellan två medlemmar. De delar som navet ska uppfylla, bland annat genom nätverksplattformen, regleras i det anslutningsavtal medlemmarna har tecknat med navet.

Anslut dig till ExDIN

Intresserad av att ansluta dig till ExDIN? Kontakta oss.