• Vad är ExDIN?
  ExDIN, Exchange of Diagnostic Images in Networks, är ett nationellt, diagnostiskt nätverkssamarbete inom patologin med målet att skapa:

  • jämnare och mer förutsägbara svarstider
  • ökad och jämnare kvalitet samt ökad kunskapsutveckling
  • stöd för kompetensförsörjning
  • jämlik vård
 • Vilka möjligheter ger ExDIN?
  ExDIN ger bland annat följande möjligheter:

  • Genom nätverket får ett patologilaboratorium en kanal för att enkelt och säkert samarbeta med andra patologilaboratorium på ett teknikneutralt och transparent sätt.
  • Samarbete med andra labb ger möjlighet till minskade regionala skillnader i svarstider, jämnare diagnostisk kvalitet, ökad kunskapsutveckling och flexibilitet i planering av verksamheten.
  • För patienten innebär detta bättre och mer jämlik vård.
 • Med vem kan man samarbeta inom ExDIN?
  Idag ingår mer än hälften av landets patologilabb. Det är fritt att välja med vem och på vilka villkor man vill samarbeta.
 • Hur effektiviserar ExDIN vården?
  ExDIN skapar förutsättningar för att effektivisera vårdprocesserna där patologi ofta upplevs som en flaskhals:

  • Enkelt att samarbeta mellan patologiavdelningar
  • Genom att skapa möjlighet till subspecialisering
  • Ge tillgång till kompetens och kapacitet man inte har lokalt
 • Kommer de nya arbetssätten ta mycket tid/resurser att införa?
  Det nya arbetssättet bidrar till att resurserna används mer effektivt. Förändringsarbete kräver alltid vissa extra insatser men arbetssättet kan införas stegvis, allting behöver inte göras på en gång.
 • Hur bidrar ExDIN till en jämlik vård?
  ExDIN skapar möjlighet för bästa möjliga diagnostik enligt gällande riktlinjer, oavsett var i landet man söker vård.
 • Hur bidrar ExDIN till kompetensutvecklingen?
  Kunskapsutveckling genom kompetensöverföring mellan patologer:

  • enklare tillgång till experter
  • ökad möjlighet till subspecialisering då patientfall inom specifika områden kan styras till specifika patologer

  Effektiv ST-utbildning – nätverket kan ge:

  • tillgång till ett stort flöde av ex organspecifika patientfall
  • möjlighet till handledning på distans
  • tillgång till typfall
 • Medicinsk kvalitet i nätverkssamarbetet:
  • Krav på den medicinska kvaliteten är en överenskommelse mellan kund och utförare och ansvaret ligger på dessa, motsvarande dagens ansvarsfördelning.
  • ExDIN-Navet har inget medicinskt ansvar utan dess uppgift är att definiera grundkrav, ha processer och skapa transparens som gör det enkelt för kund och utförare att följa upp den diagnostiska kvaliteten.
  • På längre sikt kommer andra metoder för kvalitetsuppföljning att införas av Navet. De metoder som planeras är:
   • Statistisk jämförelse av utfall med standard diagnosprofiler
   • Dubbelgranskning av selekterade fall
 • Hur ökar patologresurserna då de inte blir fler till antalet?
  Resurserna ökar inte, de används på mer effektivt sätt. ExDIN:

  • gör att det blir lättare att nå rätt kompetens
  • skapar förutsättningar för effektivare flöden genom både digitala bilder, enklare administration, ökad subspecialisering samt effektivare arbetssätt, inklusive processtöd.

  På sikt kan antalet patologer ökas genom effektivare utbildning inom nätverket.

 • Vem finansierar ExDIN?
  Nätverket finansieras av medverkande parter.
 • Min patologavdelning vill gå med i ExDIN – hur gör jag då?
  Vi välkomnar intresse för att vara med i projektet, nu eller senare. Ta kontakt för att diskutera möjligheter och förutsättningar.
 • Hur kan ExDIN effektivisera utbildningen av ST-läkare?
  Genom ExDIN kan ST-läkarna koncentrera sig på ett organområde i taget och se ett större antal organspecifika fall under ett visst tidsintervall. Dessutom kommer nätverket erbjuda tjänsten ST-handledning som kan vara en subspecialist på distans. Man kan även ha virtuella utbildningsmöten, för en handledare och flera ST-läkare, kring samlingar av typfall.
 • Kommer patologer lämna labben genom att samarbetet utvecklas?
  Vi tror snarare det motsatta. Genom att arbeta i ett nätverk som detta kan man, oavsett var man bor, utföra den typ av granskningar man har kompetens för, samt önskar utföra, då flöden av patientfall kan styras. Från en verksamhets perspektiv är nätverkssamarbete ett sätt att behålla och utveckla sin lokala kompetens.
 • Medför ExDIN att varje patolog/patologiavdelning får mer att göra?
  Modellen i ExDIN innebär att de samarbetande verksamheterna utbyter tjänster med varandra. Man får således inte mer att göra utan man väljer vilka områden som man vill arbeta med. Det blir en omfördelning av arbetet.
 • Vad är ExDINs effekt på de standardiserade vårdförloppen?
  ExDIN kan vara ett medel för att nå de uppsatta målen i standardiserade vårdförlopp.

 

Anslut dig till ExDIN

Intresserad av att ansluta dig till ExDIN? Kontakta oss.