Beslut om nationellt patologinätverk

Publicerat den Apr 17, 2017 i Nyheter

Som vi alla känner till så har patologin sina utmaningar att möta det ökade behovet av god diagnostik i vården. Flera olika strategier kring utbildning, systematiskt kvalitetsarbete och nätverkssamarbete har diskuterats och också jobbats med de senaste åren parallellt med den pågående digitaliseringen.

ExDIN-projektet har fokuserat på att validera hur ett nätverkssamarbete ska fungera i praktiken. Även om inte alla landsting deltagit aktivt i projektet harsamtliga landstings utvecklingsarbete inom bland annat Digipat och den lokala digitaliseringen bidragit till förståelsen kring hur ett nätverk ska fungera.

ExDIN-projektet avslutas till årsskiftet och det finns idag inget beslut om en fortsättning.  Inom projektet har vi därför tagit initiativ till att ta fram ett beslutsunderlag för landstingen kring att etablera ett gemensamt nätverk för att hjälpa varandra med granskning och konsultationer.  Utgångspunkten är att landstingen ska ansvara för att driva och utveckla det gemensamma nätverket där privata utförare som har uppdrag att driva labb har möjlighet att delta. Vi har tagit fasta på det som fungerat bra i ExDIN och beskrivit de områden som behöver vidareutvecklas.

Beslutsunderlaget har tidigare skickats ut till alla verksamhetschefer och baserat på de synpunkter som inkommit har ett reviderat underlag skickats till Hälso- och sjukvårdsdirektörerna för beslut.

För att övergången ska bli smidig från ExDIN-projektet och dess nuvarande medlemmar till ett nationellt nätverk behöver ett beslut tas om att starta ett nationellt nätverk innan sommaren.

”Det finns många olika framtida utvecklingsområden med ett gemensamt nätverk. Ett exempel är en mer effektiv samverkan inom kvalitetsarbete där det pågår en diskussion kring de framtida möjligheter som finns. Det är dock viktigt att vi tar ett beslut om att börja någonstans med utgångspunkt från det som finns utvecklat. Vi har nu möjlighet att ta tillvara det arbete som alla lagt ned senaste åren och ta initiativ till att styra utvecklingen i en för patologin positiv riktning i stället för att lämna utvecklingen till privata alternativ. Jag hoppas att vi tar den möjligheten.”, säger Christer Svensson, ordförande styrgruppen ExDIN.

Om ExDIN-nätverket

ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet.

Kontakta info@exdin.com om du vill ha mer information eller är intresserad av att gå med.